BACK TO MENU
LichtobjekteStills 0009

Jahr: 1999
Titel: "Ohne Titel"
Masse: L: 80cm B: 35cm H: 30cm
Material: Holz-Munitionskoffer, Aluminium, Telefon, Epoxidharz, Elektronik, Elektrolumineszenz
BACK